Phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng quê hương (09/04/2019 08:41)

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên huyện Vĩnh Tường đã đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động hướng về cơ sở; với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình hay được xây dựng, đã huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các các tầng lớp nhân dân.

Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Vĩnh Tường đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã vận động nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất, hàng chục nghìn ngày công lao động, đóng góp hàng tỷ đồng cùng Nhà nước xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn.

Cùng với việc thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường còn phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đến nay 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã tổ chức xong Đại hội Mặt trận Tổ quốc. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường, đại hội điểm cấp huyện của tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận, các cuộc vận động, các phong trào thi đua,  góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường ổn định, phát triển./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác