Phối hợp hành động phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2021 (09/01/2018 10:29)

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai kế hoạch phát động thi đua thực hiện chương trình phối hợp hành động phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2021.

Hội Nông dân tỉnh và Công an tỉnh phát động thi đua với những nội dung chính như: chú trọng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp hội, hội viên nông dân trong công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp xây dựng mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua./.

Thúy HơnXem phản hồi

 
Tin khác