Phúc Yên chủ động phòng chống tham nhũng (10/02/2019 17:45)

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, đồng thời là yếu tố quyết định góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của Nghị quyết TW 4 khóa XII. Từ thực tiễn trên, cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Phúc Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tham nhũng.

Để công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả cao, hàng năm, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố Phúc Yên xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch tổng thể, chi tiết về phòng, chống tham nhũng. Xác định công tác phòng ngừa đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, Phúc Yên đã đề ra nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch tất cả các quy trình xử lý công việc; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ tại cơ quan, tạo ra sự đồng thuận của cán bộ, công chức, góp phần phát huy hiệu quả tác dụng phòng ngừa tham nhũng. Từ sự chỉ đạo của Thành ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí một cách nghiêm túc, thông qua những việc làm cụ thể.

Cùng với việc phòng ngừa, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng đã được triển khai quyết liệt, hiệu quả . Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đối với từng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm để kịp thời chấn chỉnh. 

Trong thời gian tới, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về phòng chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thành phố Phúc Yên tiếp tục tập trung các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo dựng lòng tin trong nhân dân.

Có thể nói, chính từ việc chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị, cùng với sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn thành phố Phúc Yên. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, xây dựng thành phố xứng tầm là trung tâm kinh tế - chính trị thứ 2 của tỉnh. 

Trường Giang

 Xem phản hồi

 
Tin khác