Quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 của Đảng (12/08/2017 16:55)

Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong toàn cơ quan.

Tại hội nghị, Báo cáo viên Liên đoàn lao động tỉnh đã giới thiệu những nội dung cơ bản các Nghị quyết trong Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm giúp cho các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Liên đoàn lao động tỉnh nắm bắt được các nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó triển khai thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Sau khi học tập, tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 khóa XII  đều viết thu hoạch cá nhân. /.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác