Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 (12/06/2018 16:00)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội  năm 2019, Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo (sửa đổi).

Đối với Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Quốc hội giao Chính phủ, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nghiên cứu, thực hiện các đề xuất được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1024 ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương rà soát, phê duyệt quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã hoàn thành. Hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của cấp mình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Buổi chiều cùng ngày Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học./.

 Đào HiếuXem phản hồi

 
Tin khác