Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (11/07/2018 08:19)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 13.000 lao động, trong đó giải quyết việc làm trong nước cho trên 12.000 người, đưa 900 lao động đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Chất lượng đào tạo nghề ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; chính sách lao động, phòng chống tệ nạn xã hội…có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương đã thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách đảm bảo đúng quy trình, thủ tục hành chính.  

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh năm 2018. Tập trung vào các giải pháp, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề . Duy trì và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bình đẳng giới, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Thu Hoài Xem phản hồi

 
Tin khác