Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ quý II (09/04/2019 14:55)

Sáng ngày 9/4, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.


Quý I năm 2019, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành những văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý và thực tiễn cao. Công tác thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng được chú trọng, nâng cao về chất lượng. Trong quý I, Sở Tư pháp tham gia ý kiến vào 33 dự thảo văn bản, thẩm định 18 dự thảo quyết định của UBND tỉnh. Tham mưu đề xuất với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành giải quyết các vụ việc phức tạp và các Đề án, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được củng cố, tăng cường. Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, kiểm soát TTHC tiếp tục được chú trọng, góp phần ổn định, tạo hành lang pháp lý, thu hút các nhà đầu tư, cá nhân và doanh nghiệp; công tác thanh tra, pháp chế cơ bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phục vụ kịp thời nhu cầu của tổ chức và công dân góp phần đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Trong quý II, ngành Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực tư pháp; nâng cao chất lượng việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; nâng cao chất lượng bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính Nhà nước; chú trọng công tác PBGDPL, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo… phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác