Sông Lô nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật (16/05/2018 08:31)

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Sông Lô được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, UBND huyện Sông Lô chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm gắn với các chỉ tiêu xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, xã, thị trấn. Nội dung tuyên truyền được thể hiện qua nhiều hình thức phong phú, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng và đặc điểm cụ thể ở địa phương; đồng thời, chú trọng tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Luật đất đai, khiếu nại tố cáo, luật hòa giải ở cơ sở./.

 Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác