Tam Dương thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã (16/03/2019 11:20)

Thực hiện thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã theo chủ trương của Tỉnh ủy tại Chương trình hành động động số 49 về thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, huyện Tam Dương đã hoàn thành mục tiêu đề ra, hiệu quả bước đầu cho thấy có nhiều thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đến nay, huyện Tam Dương đã hoàn thành mục tiêu thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã tại xã Duy Phiên và xã Hoàng Lâu, qua thời gian thực hiện thí điểm có nhiều chuyển biến tích cực như: giảm được việc tổ chức hội nghị, công tác lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất, giải quyết các vấn đề nhanh hơn. Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã có nhiều thuận lợi, tuy nhiên, nếu không có sự giám sát quyền lực chặt chẽ thì sẽ rất dễ dẫn tới độc đoán, chuyên quyền. Huyện Tam Dương đã xây dựng cơ chế để giám sát quyền lực tại các xã thực hiện thí điểm.

Dự kiến trong năm 2019, huyện Tam Dương sẽ thực hiện tiếp Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã tại một địa phương nữa, phấn đấu vượt mục tiêu Tỉnh ủy giao. Trên tinh thần triển khai thực hiện thận trọng nhằm tạo sự ổn định, đoàn kết, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước tại địa phương./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác