Tăng cường bảo vệ môi trường các khu công nghiệp (20/12/2018 07:59)

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 18 khu công nghiệp với quy mô hơn 5.500 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục phát triển đến năm 2020. Các khu công nghiệp (KCN ) là nơi tập trung các doanh nghiệp có quy mô và năng lực sản xuất lớn, tạo ra các chỉ tiêu tăng trưởng và động lực phát triển của nền kinh tế, do vậy công tác bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp luôn được chú trọng.

Đến nay, 100% các KCN đang hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế khoảng 18.800m3/ngày đêm. Tất cả các KCN đã lắp đặt mạng lưới quan trắc môi trường tự động. Năng lực trang thiết bị của các phòng thí nghiệm quan trắc và phân tích môi trường từng bước được tăng cường, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về môi trường tại các khu công nghiệp. Do vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa để xảy ra sự cố về môi trường tại các doanh nghiệp trong các KCN. Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường trong các KCN nhằm quản lý, ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, cải thiện môi trường tại các KCN, tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các KCN cùng các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN; giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn, khí thải, nước thải; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức, bộ máy làm công tác bảo vệ môi trường trong KCN./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác