Tập huấn Nghị định 63 của Chính Phủ (19/11/2018 08:45)

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức tập huấn Nghị định 63 và Nghị định số 120 của Chính Phủ về thực hiện các quy định về đầu tư cho cán bộ các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu được chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt những nội dung chính tại Nghị định 63/2018 của Chính Phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định 120/2018 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Đầu tư theo hình thức PPP là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Nghị định 63 quy định rõ hơn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án PPP. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư theo hình thức PPP; giải ngân vốn đầu tư công và đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư tại địa phương, đơn vị./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác