Thành phố Vĩnh Yên tích cực tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ (12/10/2017 15:55)

Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng thu gọn đầu mối, thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng kế hoạch số 103/2017 về  thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thành phố giai đoạn 2016 – 2021, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy công vụ tại địa phương.

Hiện nay, thành phố Vĩnh Yên có 9 đơn vị sự nghiệp. Theo lộ trình từ nay đến cuối năm 2017, các cơ quan chuyên môn cấp thành phố sẽ giảm được 6 phòng, ban. Đối với 9 đơn vị xã phường, sau khi sắp xếp lại sẽ giảm được 115 /187 cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường; giảm 737 /1342 cán bộ không chuyên trách cấp thôn và tổ dân phố theo Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh.

Với phương châm “gọn nhẹ, khoa học và hiệu quả”, Đảng uỷ, UBND phường Đồng Tâm đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ công chức và lao động hợp đồng về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế để mỗi cá nhân người lao động nhận thức và tự đánh giá bản thân nhằm trang bị kiến thức về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức công vụ, nghề nghiệp; từ đó, thay đổi về ý thức, thái độ phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đến thời điểm này, hầu hết các cơ quan, đơn vị, 9/9 xã, phường của thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo cơ cấu hợp lý về chuyên môn, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính.

Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh uỷ là một việc làm khó nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, thành phố Vĩnh Yên sẽ thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra.

 

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác