Tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc (16/04/2018 15:35)

Sáng ngày 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhân ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4. 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, cùng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nhu cầu chính đáng của đồng bào, những năm qua Vĩnh Phúc luôn quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc, gắn với các Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia. Nổi bật là các Liên hoan văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ hát sọong cô của người Sán Dìu, hát Sình ca của Cao Lan; mở các lớp truyền dạy dân ca dân vũ; nghiên cứu bảo tồn các di sản văn hóa, các lễ hội truyền thống của các dân tộc.

Lãnh đạo Ủy nan MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị, các già làng, trưởng bản, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số phải là những người gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn ở khu dân cư, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác