Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2018 (08/02/2018 16:25)

Sáng ngày 8/2, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2018. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Đánh giá về công tác cán bộ của tỉnh trong thời gian qua cho thấy: Tỉnh ủy và các cấp, các ngành, địa phương luôn quan tâm đến công tác cán bộ thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo và hệ thống các văn bản quy định về công tác cán bộ đảm bảo các nguyên tắc, quy trình thủ tục trong tất cả các khâu trong quy định, góp phần quan trọng trong việc đổi mới công tác cán bộ, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành về công tác cán bộ. Do vậy, tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có cơ cấu và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Trong năm 2017, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan đơn vị gắn với Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Kết quả, toàn tỉnh đã giảm được 131 đầu mối, tinh giản được hơn 560 biên chế; gần 10.000 người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; 234 người tự nguyện thôi việc theo Nghị quyết 31/2017 của HĐND tỉnh.

Về nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2018, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Hội nghị  lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII; quyết liệt chỉ đạo thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trên cơ sở rà soát, bổ sung những nhiệm vụ mới trong đề án theo tinh thần các nghị quyết Trung ương mới ban hành; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới toàn diện các khâu trong công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ trong thời gian tới, những kết quả của tỉnh, các ngành, địa phương trong triển khai Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đổi mới công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017 có đóng góp quan trọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trong đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ tỉnh xuống cơ sở. Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị trong năm 2018 và những năm tiếp theo, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên công chức viên chức tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Lĩnh vực nông nghiệp cần hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội cần tiếp tục khơi dậy, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tránh phát sinh các điểm nóng. Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ được phân công; chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước; tâm huyết với nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đơn vị, địa phương vững mạnh; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo, đóng góp quan trọng xây dựng tỉnh ngày càng phát triển./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác