Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II (10/04/2018 17:14)

Sáng ngày 10/4, tại huyện ủy Lập Thạch, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quý I năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và chương trình công tác đề ra, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu xây dựng và triển khai Chương trình hành động số 49 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; theo dõi đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung 6 quy định quan trọng về công tác cán bộ.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn đề nghị trong thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với việc thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể thực hiện chương trình hành động số 49, chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục rà soát các công việc đã triển khai, kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác