Truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/2018 15:12)

Ngày 14/10 là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong suốt chặng đường 88 năm qua, cùng với ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Vĩnh Phúc thực hiện tốt vai trò tham mưu xây dựng tổ chức và xây dựng con người, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc qua các thời kỳ đã khẳng định được vai trò của mình trong việc tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng. Tham mưu xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngày càng vững mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của tỉnh. Trong bối cảnh toàn Đảng đang đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực, chủ động, quyết liệt tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án 01về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021. Bằng quyết tâm chính trị, phương pháp, cách làm sáng tạo và sự đồng thuận cao của nhân dân, sau 2 năm thực hiện Đề án, đến nay toàn tỉnh đã giảm được 176 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện. Tỉnh giản trên 1.500 biên chế và trên 10.700 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, được Trung ương đánh giá Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Truyền thống 88 năm xây dựng và phát triển đang tiếp thêm động lực cho các thế hệ cán bộ, đảng viên ngành Tổ chức, xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, chủ động đổi mới nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt hơn nữa công tác Tổ chức, xây dựng Đảng, tham mưu đắc lực giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI./.

Văn Hải Xem phản hồi

 
Tin khác