UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 (16/10/2018 14:42)

Sáng ngày 16/10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Cho ý kiến vào báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp bất thường và kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện các danh mục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công để trình HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp bất thường.

Về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 49, Chương trình hành động số 54 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Một số ý kiến đề nghị việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Nâng cao hơn nữa thu nhập nhằm khuyến khích, tạo động lực để cán bộ công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế đảm bảo lộ trình phù hợp theo đúng tiến độ, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ sáp nhập các trường học, các trung tâm tương đồng về chức năng nhiệm vụ. Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát cụ thể những nội dung nào trong quá trình thực hiện còn có khó khăn, vướng mắc, bất cập chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, từ đó có tổng hợp cụ thể, chậm nhất đến hết tháng 10 phải báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì lưu ý tinh giản biên chế phải đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, cần phối hợp với Sở Tài chính rà soát đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện để cán bộ công chức, viên chức làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cho ý kiến vào tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2018; đề xuất việc cắt giảm biên chế công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ trong năm 2019; giao biên chế công chức, viên chức năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các cấp, các ngành thực hiện đúng quy định của Bộ Nội vụ, trong năm 2019 cắt giảm bằng số Trung ương giao, các năm tiếp theo giảm theo lộ trình, để đến năm 2021 phải giảm 10% biên chế đi đôi với đảm bảo để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Sở Nội vụ thống nhất với từng cơ quan, đơn vị về chỉ tiêu biên chế, công chức, viên chức; số lượng cắt giảm biên chế từng năm cho phù hợp. Tiếp tục thực hiện tốt việc xác định vị trí việc làm, đẩy mạnh thực hiện tự chủ và tiến hành cổ phần hóa ở các đơn vị đủ điều kiện.

Đối với việc sửa đổi Quyết định số 18 của UBND tỉnh về quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh. UBND tỉnh đồng ý về chủ trương ban hành một quyết định mới thay thế quyết định số 18. Giao Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp phối hợp tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện quyết định đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được vay vốn giải quyết việc làm. Phiên họp cũng cho ý kiến vào chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh./.

Văn Hải      Xem phản hồi

 
Tin khác