Huyện Yên Lạc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (20/09/2019 08:25)

Sau 4 năm được công nhận huyện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, hạ tầng bộ mặt nông thôn ở huyện Yên Lạc ngày càng khởi sắc, kinh tế phát triển đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ tăng, đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các xã đề ra nhiều giải pháp có tính kế thừa và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt. Các địa phương đã ban hành Nghị quyết riêng về việc tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đơn cử như ở xã Liên Châu, BCĐ NTM của xã đã chỉ đạo thực hiện mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; hướng dẫn chỉnh trang, cải tạo vườn hộ, bố trí cây trồng hợp lý, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp thực hiện các khâu dịch vụ đưa cơ giới hóa vào sản xuất; đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng KT-XH, đường giao thông; nhà văn hóa xã, thôn.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện Yên Lạc đã huy động hơn 2.400 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai kịp thời, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,18%.

Hướng tới chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Yên Lạc ưu tiên phát triển công trình giao thông, các thiết chế văn hóa và các công trình bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân./.

 Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác