Phát huy vai trò MTTQ xây dựng nông thôn mới (05/07/2019 14:23)

Phát huy vai trò tập hợp đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thời gian qua, Mặt trận tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Yên Lạc đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đóng góp tiền của, ngày công xây dựng các công trình nông thôn mới; chỉnh trang nhà cửa, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Kết thúc năm 2015, Yên Lạc là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Xuyên đã thành lập các nhóm nòng cốt ở khu dân cư với thành phần là: đại diện Trưởng Ban công tác Mặt trận,  Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, cùng các đoàn thể ở thôn. Nhiệm vụ của nhóm là, tuyên truyền vận động nhân dân tại khu dân cư, tích cực tham gia thực hiện để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; đồng thời sau khi các địa phương đã được công nhận hoàn thành tiêu chí nông thôn mới thì nhóm nòng cốt tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân gìn giữ, duy trì có hiệu quả các tiêu chí đó nhằm tạo lập một nông thôn mới thực sự hiệu quả và bền vững.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 5 năm qua, Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp triển khai kịp thời, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân đóng góp tiền bạc, hiến đất, hiến công tham gia xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, chỉnh trang nhà cửa và xây dựng các công trình phúc lợi khác với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng

Đến nay, cùng với việc giữ gìn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương, Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh chỉ đạo các nhóm nòng cốt ở khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững, hiệu quả, nâng cao đời sống nhân dân./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác