Tam Dương chuyển mình sau 10 năm xây dựng NTM (09/08/2019 10:31)

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền huyện Tam Dương đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận, nỗ lực của nhân dân, đến nay, các mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới của huyện cơ bản hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Hoàng Lâu là một trong những xã đầu tiên hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của huyện Tam Dương. Sau 10 năm triển khai thực hiện, xã Hoàng Lâu đã huy động được 250 tỷ đồng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, Hệ thống đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng đã được cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương trong việc đi lại và phát triển kinh tế; nhiều tuyến kênh mương thủy lợi nội đồng được kiên cố hóa, thuận lợi cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,85%. Hiệu quả từ chương trình nông thôn mới đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sau 10 năm huyện Tam Dương đã huy động được hơn 2.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, 100% số xã được quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch NTM; đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa, nâng cấp. Hệ thống các trung tâm Văn hóa xã được xây dựng và phát huy hiệu quả; công tác lao động, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo; triển khai cải tạo, xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư trên địa bàn xã sẽ khơi dậy ý thức của mỗi gia đình, cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai kịp thời, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,66%.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM, huyện Tam Dương tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển công trình giao thông, các thiết chế văn hóa và các công trình bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân./.

Đặng Thưởng Xem phản hồi

 
Tin khác