Kỳ vọng một Đại hội đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển (09/07/2019 15:10)

Phấn khởi, tự hào trong ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, 255 đại biểu chính thức, đại diện cho các đoàn thể chính trị, xã hội, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong toàn tỉnh, về dự đại hội, đã mang theo những kỳ vọng gửi tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai sâu rộng đến từng khu dân cư.

Với chủ đề “Đoàn kết- Dân chủ- Đồng thuận - Phát triển” nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác