Tập hợp và phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc (08/07/2019 14:36)

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội. Các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân được đa dạng hóa, chú trọng vào phát huy đội ngũ cốt cán, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ môi trường ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, được triển khai thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã tổ chức vận động được gần 250 tỷ đồng, xây dựng trên 1.500 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hàng nghìn hộ nghèo đã được hỗ trợ giống, vốn phát triển sản xuất. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, công tác giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác