Công đoàn Vĩnh Phúc học tập và làm theo lời Bác (24/04/2019 16:33)

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện học tập các chuyên đề tới các cấp công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh. Các cấp công đoàn tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đăng ký kế hoạch phấn đấu, rèn luyện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng năm. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như tọa đàm, sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương. Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua: “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trong thời kỳ mới “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”; “Cán bộ ngân hàng giỏi”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Trong những buổi sinh hoạt Chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, nề nếp; đồng thời xây dựng và thực hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Với những cách làm đổi mới và sáng tạo, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh thường xuyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nhất là của người đứng đầu các cấp công đoàn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh cũng là đơn vị luôn thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Để nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ tốt nhất các tổ chức, công dân khi đến giao dịch, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong giao dịch. Triển khai những cách làm làm phù hợp, hiệu quả thiết thực như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phát động các phong trào thi đua, Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác sát với thực tế của cơ quan, đơn vị, đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông qua các cuộc vận động, buổi sinh hoạt chuyên đề đoàn viên công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, là tấm gương sáng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tận tuỵ và sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Từ những kết quả đạt được, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ở các cấp công đoàn theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo Bác, bằng những hành động và việc làm cụ thể; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt ở các cấp công đoàn. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổ chức và xếp loại cán bộ, đoàn viên công đoàn hàng năm.

Việc thường xuyên quan tâm, phát hiện, nhân rộng và khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ sẽ tạo động lực để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. 

 Thúy Hơn  

 Xem phản hồi

 
Tin khác