Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh làm theo lời Bác (21/05/2019 09:39)

Để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thường xuyên và có hiệu quả; Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng, ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; lấy kết quả thực hiện cam kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đánh giá viên chức hàng năm.

Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn được thực hiện một cách chuyên nghiệp, hồ sơ luôn trả đúng hạn, thậm chí nhiều hồ sơ còn nhanh hơn thời hạn quy định, cán bộ BHXH tận tình, chuyên nghiệp, văn minh lịch sự trong giao tiếp với nhân dân, hướng dẫn hồ sơ không quá 01 lần, tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Riêng trong quý 1/2019, cơ quan BHXH đã tiếp nhận và trả kết quả cho trên 225.000 lượt hồ sơ, không có tình trạng hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn và cũng không có phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, viên chức cơ quan BHXH.

Đối với cán bộ, viên chức các phòng chuyên môn, khi giải quyết chính sách, đã luôn đặt ra mục tiêu hàng đầu là đúng quy định và linh hoạt với phương châm lấy người dân thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT làm trung tâm phục vụ, đảm bảo tối đa quyền lợi cho nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ đồng thời minh bạch, công khai các quy trình nghiệp vụ, quy định rõ trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ. Do đó, thời gian qua, các lĩnh vực công tác của cơ quan BHXH luôn được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, tác phong làm việc chuyên nghiệp, mang tính phục vụ cao, trong giải quyết công việc luôn thể hiện vai trò công bộc của dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Qua đó đã giúp cho cơ quan BHXH luôn giải quyết công việc mang tính nhân văn và mang tính thiết thực của ngành an sinh xã hội.

Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh thường triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức trong ngành. Đặc biệt là tinh thần gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của ngành; ý thức, trách nhiệm, trình độ, kỹ năng giao tiếp, làm việc và phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân từng bước được nâng cao.

Bảo hiểm xã hội thành phố Vĩnh Yên là 1 trong 9 đơn vị cấp huyện thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, người lao động, nhất là các đối tượng tham gia thụ hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Sau khi triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức BHXH thành phố Vĩnh Yên đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc; từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và quy định chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên ngành BHXH; phát huy vai trò làm chủ, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tập thể cán bộ đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính trung thực, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT đảm bảo chế độ quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng.

Trên cơ sở đẩy mạnh việc lựa chọn các nội dung của tập thể và cá nhân để đăng ký làm theo, BHXH thành phố Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội.

Công việc của cán bộ, đảng viên trong đơn vị thường xuyên liên quan đến chế độ chính sách, quản lý thu, chi một lượng tiền lớn. Nếu không có tinh thần trách nhiệm trong công việc hoặc không rèn luyện, giữ gìn phẩm chất rất dễ dẫn đến sai phạm, làm mất lòng tin của nhân dân. Chính vì vậy, BHXH thành phố xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ BHXH tỉnh sẽ tập trung quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết chế độ, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực; BHXH tỉnh sẽ hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Thúy Hơn   Xem phản hồi

 
Tin khác