Đảng bộ xã Bồ Sao học Bác (13/08/2017 16:40)

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Học tập và làm theo Bác để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn và ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa là yêu cầu của Trung ương đối với cấp ủy đảng các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên. Ở cấp cơ sở nội dung này càng có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là nơi thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. 

Khẩu hiệu: 5 xin, 5 luôn với mục tiêu, tất cả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đã trở thành phương châm làm việc của cán bộ, công chức, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường. Hài lòng, đó là đánh giá của người dân khi đến làm các thủ tục hành chính tại bộ phận này.

Các cán bộ, công chứcbộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Bồ Sao luôn nhận thức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố quyết định hiệu quả công việc và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày, luôn được Đảng bộ xã Bồ Sao chú trọng thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động, thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ thực tế việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Đảng bộ xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường cho thấy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khi trở thành công việc thường xuyên của cấp ủy đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, sẽ góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nhữngbiểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu, đồng thời tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác