Đảng bộ xã Thượng Trưng chú trọng công tác xây dựng Đảng (16/04/2017 17:36)

Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ luôn đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng bộ xã đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo bằng kế hoạch cụ thể, xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể cho từng thời gian. Đồng thời, coi trọng công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là phát triển nông nghiệp hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng, Đảng ủy xã làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trên cơ sở điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, công tác cán bộ là khâu then chốt, được Đảng uỷ quan tâm thực hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã Thượng Trưng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả.  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác