LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 05 NĂM 2018 (27/04/2018 15:55)

Xem lịch phát sóng ngày:

Thứ Ba, ngày 1/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h35         - Phóng sự tài liệu

          - Nhạc cắt

06h45         - CM: Văn hóa gia đình

          - Nhạc cắt

07h00         - GTCT sáng mai

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Phóng sự tài liệu

          - Nhạc cắt

11h40         -CM: Văn hóa gia đình

          - Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Phóng sự: Chăm lo đời sống vật chất cho người lao động

          - Nhạc cắt

17h44         - CM: An toàn giao thông

          - Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 2/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25         - Vấn đề hôm nay

06h30         - Phóng sự: Chăm lo đời sống vật chất cho người lao động

          - Nhạc cắt

06h45         - CM: An toàn giao thông

          - Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

          - Nhạc cắt

11h30         - Phóng sự: Chăm lo đời sống vật chất cho người lao động

          - Nhạc cắt

11h45         - CM: An toàn giao thông

           - Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

          - Nhạc cắt

17h30         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

17h35         - CM: Pháp luật và đời sống

          - Nhạc cắt

17h50         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          - Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 3/5/2018

Giờ phát sóng      Tên chương trình

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

          - Nhạc cắt

06h30         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

06h45         - CM: Pháp luật và đời sống

          - Nhạc cắt

06h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          - Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

          - Nhạc cắt

11h40         - CM: Pháp luật và đời sống

11h50         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          - Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25         - Mục: Lao động việc làm

          - Nhạc cắt

17h30         - Phóng sự: Đối thoại để tạo sự đồng thuận cho nhân dân

          - Nhạc cắt

17h40         - CM: Thi đua yêu nước

          - Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 4/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25         - Mục: Lao động việc làm

06h30         - Phóng sự: Đối thoại để tạo sự đồng thuận cho nhân dân

          - Nhạc cắt

06h45         - CM: Thi đua yêu nước

          - Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

          - Nhạc cắt

11h30         - Phóng sự: Đối thoại để tạo sự đồng thuận cho nhân dân

          - Nhạc cắt

11h45         - CM: Thi đua yêu nước

          - Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h30         - CM: Tài nguyên và Môi trường

          - Nhạc cắt

17h45         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 5/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25         -Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h30         - CM: Tài nguyên và Môi trường

          - Nhạc cắt

06h45         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - CM: Tài nguyên và Môi trường

          - Nhạc cắt

11h40         - CM: Lịch sử Thế giới

          - Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

          -Nhạc cắt

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - CM: CCB Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 6/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25         - Vấn đề hôm nay

          - Nhạc cắt

06h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

06h35         - CM: CCB Vĩnh Phúc

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Báo chí trong tuần

11h30         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h35         - CM: Khám phá Thế giới

          -Nhạc cắt

11h40         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

          -Nhạc cắt

17h35         - CM: Nội chính và PCTN

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Hai, ngày 7/5/2018

Giờ phát sóng      Tên chương trình

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: An toàn giao thông

06h25         - Giới thiệu văn bản pháp luật

          - Nhạc cắt

06h30         - Mục: Chống Buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

06h35         - CM: Nội chính và PCTN

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống Buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

          -Nhạc cắt

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - CM: Nội chính và PCTN

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h30         - CM: Công nghiệp và thương mại

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Ba, ngày 8/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h30         - CM: Công nghiệp và thương mại

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - CM: Công nghiệp và thương mại

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Phóng sự: Lập Thạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Lao động công đoàn

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 9/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Vấn đề hôm nay

06h30         - Phóng sự: Lập Thạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: Lao động công đoàn

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Phóng sự: Lập Thạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Lao động công đoàn

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h30         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          -Nhạc cắt

17h40         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h45         - CM : Xây dựng Đảng

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 10/5/2018

Giờ phát sóng      Tên chương trình

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

          -Nhạc cắt

06h35         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

06h40         - CM : Xây dựng Đảng

          -Nhạc cắt

06h50         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

          -Nhạc cắt

11h35         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h45         - CM : Xây dựng Đảng

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Lao động việc làm

17h30         - Phóng sự: Vĩnh Phúc thực hiện NQ 21 của Bộ Chính trị về bảo hiểm

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Toàn dân PCCC

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Sáu, ngày 11/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Lao động việc làm

06h30         - Phóng sự: Vĩnh Phúc thực hiện NQ 21 của Bộ Chính trị về bảo hiểm

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: Toàn dân PCCC

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc thực hiện NQ 21 của Bộ Chính trị về bảo hiểm

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Toàn dân PCCC

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h30         - CM: Dư địa chí

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Lý luận và cuộc sống

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 12/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h30         - CM: Dư địa chí

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: Lý luận và cuộc sống

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - CM: Dư địa chí

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Khoa học và công nghệ

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

          -Nhạc cắt

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Chủ nhật, ngày 13/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25         - Vấn đề hôm nay

          -Nhạc cắt

06h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

06h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Báo chí trong tuần

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

          -Nhạc cắt

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Du lịch bốn phương

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

          -Nhạc cắt

17h35         - Ký sự: Con đường khởi nghiệp

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Hai, ngày 14/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: An toàn giao thông

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

06h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

06h35         - Ký sự: Con đường khởi nghiệp

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          -Nhạc cắt

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - Ký sự: Con đường khởi nghiệp

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h30         - Phóng sự tài liệu:

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Bạn Nhà nông

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Ba, ngày 15/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h30         - Phóng sự tài liệu:

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: Bạn Nhà nông

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Phóng sự tài liệu:

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Bạn Nhà nông

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Phóng sự: Thiếu niên nhi đồng Vĩnh Phúc tự tin trưởng thành

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Sức khỏe cho mọi người

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Tư, ngày 16/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Vấn đề hôm nay

06h30         - Phóng sự: Thiếu niên nhi đồng Vĩnh Phúc tự tin trưởng thành

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: Sức khỏe cho mọi người

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Phóng sự: Thiếu niên nhi đồng Vĩnh Phúc tự tin trưởng thành

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Sức khỏe cho mọi người

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h25         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

          -Nhạc cắt

17h35         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          -Nhạc cắt

17h40         - Tác phẩm mới

17h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 17/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

          -Nhạc cắt

06h30         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

06h35         - Tác phẩm mới

          -Nhạc cắt

06h45         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

          -Nhạc cắt

11h40         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h45         - Tác phẩm mới

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Lao động việc làm

17h30         - Phóng sự: Học tập, làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Du lịch cùng VP

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Sáu, ngày 18/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Lao động việc làm

06h30         -Phóng sự: Học tập, làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: Du lịch cùng VP

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Phóng sự: Học tập, làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Du lịch cùng VP

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h30         - Trang địa phương

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: CCB Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Bảy, ngày 19/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h30         - Trang địa phương

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: CCB Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Trang địa phương

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Lịch sử Thế giới

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

          -Nhạc cắt

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - CM: Học tập và làm theo Bác

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 20/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25         - Vấn đề hôm nay

          -Nhạc cắt

06h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

06h35         - CM: Học tập và làm theo Bác

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Báo chí trong tuần

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

          -Nhạc cắt

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Khám phá Thế giới

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

          -Nhạc cắt

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Hai, ngày 21/5/2018

Giờ phát sóng      Tên chương trình

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: An toàn giao thông

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Chống Buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

06h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

06h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống Buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

          -Nhạc cắt

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h30         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Ba, ngày 22/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h30         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

          -Nhạc cắt

06h45         -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

          -Nhạc cắt

11h35         -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Phóng sự: Vĩnh Phúc kiểm soát chặt chẽ chất lượng nông lâm thủy sản

          -Nhạc cắt

17h45         - Ký sự: Theo dấu chân Bác

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 23/5/2018        

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Vấn đề hôm nay

06h30         - Phóng sự: Vĩnh Phúc kiểm soát chặt chẽ chất lượng nông lâm thủy sản

          -Nhạc cắt

06h45         - Ký sự: Theo dấu chân Bác

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Phóng sự: Vĩnh Phúc kiểm soát chặt chẽ chất lượng nông lâm thủy sản

          -Nhạc cắt

11h45         - Ký sự: Theo dấu chân Bác

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

          -Nhạc cắt

17h30         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          -Nhạc cắt

17h35         - CM: Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân

17h45         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 24/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          -Nhạc cắt

06h30         - CM: Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân

06h35         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân

11h50         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Lao động việc làm

17h30         - Phóng sự: Phòng chống cháy nổ trong các khu công nghiệp

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Sáu, ngày 25/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Lao động việc làm

06h30         - Phóng sự: Phòng chống cháy nổ trong các khu công nghiệp

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -Phóng sự: Phòng chống cháy nổ trong các khu công nghiệp

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h30         - Trang địa phương

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Giáo dục và Đào tạo

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Bảy, ngày 26/5/2018

 

Giờ phát sóng      Tên chương trình

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h30         - Trang địa phương

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: Giáo dục và Đào tạo

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Trang địa phương

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Khoa học và công nghệ

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

          -Nhạc cắt

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 27/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25         - Vấn đề hôm nay

          -Nhạc cắt

06h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

06h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Báo chí trong tuần

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

          -Nhạc cắt

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Du lịch bốn phương

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

          -Nhạc cắt

17h35         - Ký sự: Dòng chảy thời gian

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Hai, ngày 28/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: An toàn giao thông

06h25         - Giới thiệu văn bản pháp luật

06h30         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          -Nhạc cắt

06h35         - Ký sự: Dòng chảy thời gian

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          -Nhạc cắt

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - Ký sự: Dòng chảy thời gian

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h30         - Phóng sự tài liệu:

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Văn học nghệ thuật

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Ba, ngày 29/5/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h30         - Phóng sự tài liệu:

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: Văn học nghệ thuật

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Phóng sự tài liệu:

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Văn học nghệ thuật

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Phóng sự: Trung tâm hành chính công, bài toán hiệu quả trong cải cách TTHC

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Khuyến học khuyến tài

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Tư, ngày 30/5/2018

Giờ phát sóng      Tên chương trình

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Vấn đề hôm nay

06h30         - Phóng sự: Trung tâm hành chính công, bài toán hiệu quả trong cải cách TTHC

          -Nhạc cắt

06h45         - CM: Khuyến học khuyến tài

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Phóng sự: Trung tâm hành chính công, bài toán hiệu quả trong cải cách TTHC

          -Nhạc cắt

11h45         - CM: Khuyến học khuyến tài

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h25         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

          -Nhạc cắt

17h35         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          -Nhạc cắt

17h40         - CM: Cải cách hành chính

17h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 31/5/2018

Giờ phát sóng      Tên chương trình

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

          -Nhạc cắt

06h25         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

          -Nhạc cắt

06h30         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

06h35         - CM: Cải cách hành chính

          -Nhạc cắt

06h45         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          -Nhạc cắt

07h00         - GTCT trưa

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

          -Nhạc cắt

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

          -Nhạc cắt

11h40         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h45         - CM: Cải cách hành chính

          -Nhạc cắt

12h00         - GTCT chiều

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

          -Nhạc cắt

17h25         - Mục: Lao động việc làm

17h30         - Phóng sự: Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

          -Nhạc cắt

17h45         - CM: Đại đoàn kết

          -Nhạc cắt

18h00         - GTCT sáng maiXem phản hồi

 
Tin khác