LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11 NĂM 2019 (28/10/2019 15:19)

Xem lịch phát sóng ngày:

Thứ Sáu, ngày 1/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Lao động việc làm

06h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

06h40 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

06h45 - CM: An ninh Vĩnh Phúc

07h00 - GTCT trưa

 

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

11h40 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

11h45 - CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h30 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

17h35 - CM: Công nghiệp và Thương mại

          - Nhạc cắt

17h45 - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 2/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h30 - CM: Công nghiệp và Thương mại

          - Nhạc cắt

06h45 - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng

          - Nhạc cắt

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - CM: Công nghiệp và Thương mại

          - Nhạc cắt

11h45 - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

17h20 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25 - Vấn đề hôm nay

17h30 - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

          - Nhạc cắt

17h40 - Chương trình Văn nghệ

18h00 - GTCT sáng mai

         

Chủ nhật, ngày 3/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

         - Bản tin thời sự

06h20 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25 - Vấn đề hôm nay

          - Nhạc cắt

06h30 - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

          - Nhạc cắt

06h45 - Chương trình Văn nghệ

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

11h20 - Báo chí trong tuần

11h25 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

          - Nhạc cắt

11h30 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

11h35 - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h45 - Chương trình Văn nghệ

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

17h20 - Điểm thời sự trong tuần 

          - Nhạc cắt

17h30 - Mục: An toàn giao thông

17h40 - CM: Những con đường mang tên danh nhân

          - Nhạc cắt

17h45 - Chương trình Văn nghệ 

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Hai, ngày 4/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

06h20 - Mục: An toàn giao thông

06h25 - Giới thiệu văn bản pháp luật

          - Nhạc cắt

06h30 - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          - Nhạc cắt

06h45 - Chương trình Văn nghệ

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

11h20 - Điểm báo trong ngày

11h25 - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          - Nhạc cắt

11h30 - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h45 - Chương trình Văn nghệ

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h30 - P/s: Khuyến công Vĩnh Phúc

          - Nhạc cắt

17h45 - CM: Xây dựng Đảng

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Ba, ngày 5/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h30 - P/s: Khuyến công Vĩnh Phúc

          - Nhạc cắt

06h45 - CM: Xây dựng Đảng

          - Nhạc cắt

07h00 - GTCT trưa

 

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - P/s: Khuyến công Vĩnh Phúc 

          - Nhạc cắt

11h45 - CM: Xây dựng Đảng

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Vấn đề hôm nay

17h30 - Mục: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

          - Nhạc cắt

17h35 - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17h40 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

17h45 - P/s: Mất cân bằng giới tính

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Tư, ngày 6/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Vấn đề hôm nay

06h30 - Mục: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

          - Nhạc cắt

6h35   - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Nhạc cắt

06h45 - P/s: Mất cân bằng giới tính

          - Nhạc cắt

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Mục: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

          - Nhạc cắt

11h35 - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Nhạc cắt

11h45 - P/s: Mất cân bằng giới tính

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h30 - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          - Nhạc cắt

17h35 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h40 - Mục: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

          - Nhạc cắt

17h50 - CM: Thú y với chăn nuôi

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Năm, ngày 7/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

06h30 - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          - Nhạc cắt

06h35 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

06h40 - Mục: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

          - Nhạc cắt

06h50 - CM: Thú y với chăn nuôi

07h00 - GTCT trưa

 

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

          - Nhạc cắt

11h40 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h45 - Mục: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

          - Nhạc cắt

11h50 - CM: Thú y với chăn nuôi

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Lao động việc làm

17h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

17h35 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

17h40 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

17h45 - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 8/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Lao động việc làm

06h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

06h35 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

06h45 - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

11h35 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

11h45 - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h30 - CM: Bạn nhà nông

          - Nhạc cắt

17h45 - CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Bảy, ngày 9/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h30 - CM: Bạn nhà nông

          - Nhạc cắt

06h45 - CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Nhạc cắt

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

          - Nhạc cắt

11h45 - CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiề

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

17h20 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25 - Vấn đề hôm nay

          - Nhạc cắt

17h30 - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h40 - Chương trình Văn nghệ

18h00 - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 10/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

06h20 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25 - Vấn đề hôm nay

          - Nhạc cắt

06h30 - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

          - Nhạc cắt

06h40 - Chương trình Văn nghệ

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

11h20 - Báo chí trong tuần

11h25 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

          - Nhạc cắt

11h30 - Mục: Hỏi đáp pháp luật

          - Nhạc cắt

11h40 - Chương trình Văn nghệ

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

17h20 - Điểm thời sự trong tuần 

          - Nhạc cắt

17h30 - Mục: An toàn giao thông

          - Nhạc cắt

17h40 - Chương trình Văn nghệ 

18h00 - GTCT sáng mai

 

Thứ Hai, ngày 11/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

06h20 - Mục: An toàn giao thông

          - Nhạc cắt

06h30 - Giới thiệu văn bản pháp luật

06h40 - Chương trình Văn nghệ

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

11h20 - Điểm báo trong ngày

          - Nhạc cắt

11h30 - Giới thiệu văn bản pháp luật

          - Nhạc cắt

11h40 - Chương trình Văn nghệ

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h30 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

17h35 - CM: Sức khỏe cho mọi người

          - Nhạc cắt

17h45 - CM: Tác phẩm mới

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Ba, ngày 12/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h30 - CM: Sức khỏe cho mọi người

          - Nhạc cắt

06h45 - CM: Tác phẩm mới

          - Nhạc cắt

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

         - Bản tin thời sự

         - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - CM: Sức khỏe cho mọi người

          - Nhạc cắt

11h45 - CM: Tác phẩm mới

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Vấn đề hôm nay

17h30 - Mục: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

          - Nhạc cắt

17h35 - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Nhạc cắt

17h45 - CM: Tài nguyên và môi trường

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 13/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Vấn đề hôm nay

06h30 - Mục: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

          - Nhạc cắt

06h35 - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Nhạc cắt

06h45 - CM: Tài nguyên và môi trường

07h00 - GTCT trưa

 

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

          - Nhạc cắt

11h35 - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Nhạc cắt

11h45 - CM: Tài nguyên và môi trường

12h00 - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h30 - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          - Nhạc cắt

17h35 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h40 - Mục: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

          - Nhạc cắt

17h50 - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Năm, ngày 14/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

06h30 - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          - Nhạc cắt

06h35 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

06h40 - Mục: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

          - Nhạc cắt

06h50 - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

07h00 - GTCT trưa

 

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

          - Nhạc cắt

11h40 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h45 - Mục: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

          - Nhạc cắt

11h50 - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

12h00 - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Lao động việc làm

17h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

17h40 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

17h45 - CM: Lao động và công đoàn

18h00 - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Lao động việc làm

06h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

06h40 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

06h45 - CM: Lao động và công đoàn

          - Nhạc cắt

07h00 - GTCT trưa

 

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

11h40 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

11h45 - CM: Lao động và công đoàn

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h30 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

17h35 - P/s: CSSKSS vị thành niên

          - Nhạc cắt

17h45 - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h30 - P/s: CSSKSS vị thành niên

          - Nhạc cắt

06h45 - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

          - Nhạc cắt

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - P/s: CSSKSS vị thành niên

          - Nhạc cắt

11h45 - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

17h20 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25 - Vấn đề hôm nay

          - Nhạc cắt

17h30 - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h40 - Chương trình Văn nghệ

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

         

Chủ nhật, ngày 17/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

06h20 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25 - Vấn đề hôm nay

          - Nhạc cắt

06h30 - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

          - Nhạc cắt

06h40 - Chương trình Văn nghệ

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

11h20 - Báo chí trong tuần

11h25 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

          - Nhạc cắt

11h30 - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

          - Nhạc cắt

11h40 - Chương trình Văn nghệ

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

17h20 - Điểm thời sự trong tuần 

17h30 - Mục: An toàn giao thông

          - Nhạc cắt

17h40 - Chương trình Văn nghệ 

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Hai, ngày 18/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

06h20 - Mục: An toàn giao thông

06h25 - Giới thiệu văn bản pháp luật

06h30 - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          - Nhạc cắt

06h45 - Chương trình Văn nghệ

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

11h20 - Điểm báo trong ngày

11h25 - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          - Nhạc cắt

11h30 - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h45 - Chương trình Văn nghệ

12h00 - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h30 - Trang địa phương

          - Nhạc cắt

17h45 - Ký sự

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Ba, ngày 19/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h30 - Trang địa phương

          - Nhạc cắt

06h45 - Ký sự

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

11h35 - Trang địa phương

          - Nhạc cắt

11h45 - Ký sự

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Vấn đề hôm nay

17h30 - Mục: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

          - Nhạc cắt

17h35 - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17h40 - Phóng sự tài liệu

          - Nhạc cắt

17h45 - Du lịch cùng VP

18h00 - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 20/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Vấn đề hôm nay

06h30 - Mục: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

          - Nhạc cắt

06h35 - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06h40 - Phóng sự tài liệu

          - Nhạc cắt

06h45 - Du lịch cùng VP

          - Nhạc cắt

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Mục: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

          - Nhạc cắt

11h35 - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

11h40 - Phóng sự tài liệu

          - Nhạc cắt

11h45 - Du lịch cùng VP

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h30 - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          - Nhạc cắt

17h35 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h40 - Mục: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

          - Nhạc cắt

17h50 - CM: Giáo dục và Đào tạo

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 21/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

06h30 - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          - Nhạc cắt

06h35 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

06h40 - Mục: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

          - Nhạc cắt

06h50 - CM: Giáo dục và Đào tạo

07h00 - GTCT trưa

 

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

          - Nhạc cắt

11h40 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h45 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

          - Nhạc cắt

11h50 - CM: Giáo dục và Đào tạo

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Lao động việc làm

17h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

17h35 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

          - Nhạc cắt

17h45 - CM: An ninh Vĩnh Phúc

18h00 - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

06h25 - Mục: Lao động việc làm

06h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

06h35 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

          - Nhạc cắt

06h50 - CM: An ninh Vĩnh Phúc

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

11h35 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

          - Nhạc cắt

11h50 - CM: An ninh Vĩnh Phúc

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h30 - Mục: Cuộc sống 4.0

17h35 - Ký sự: Dòng chảy thời gian

          - Nhạc cắt

17h45 - CM: Đại đoàn kết

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Bảy, ngày 23/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h30 - Mục: Cuộc sống 4.0

06h35 - Ký sự: Dòng chảy thời gian

          - Nhạc cắt

06h45 - CM: Đại đoàn kết

          - Nhạc cắt

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Ký sự: Dòng chảy thời gian

          - Nhạc cắt

11h40 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

          - Nhạc cắt

11h45 - CM: Đại đoàn kết

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

         - Bản tin thời sự

         - Dự báo thời tiết

17h20 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25 - Vấn đề hôm nay

          - Nhạc cắt

17h30 - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h40 - Chương trình Văn nghệ

18h00 - GTCT sáng mai

         

Chủ nhật, ngày 24/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

06h20 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25 - Vấn đề hôm nay

          - Nhạc cắt

06h30 - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

06h40 - Chương trình Văn nghệ

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

11h20 - Báo chí trong tuần

11h25 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

          - Nhạc cắt

11h30 - Mục: Hỏi đáp pháp luật

          - Nhạc cắt

11h45 - Chương trình Văn nghệ

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

17h20 - Điểm thời sự trong tuần 

          - Nhạc cắt

17h30 - Mục: An toàn giao thông

          - Nhạc cắt

17h40 - Chương trình Văn nghệ 

18h00 - GTCT sáng mai

 

Thứ Hai, ngày 25/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

06h20 - Mục: An toàn giao thông

          - Nhạc cắt

06h30 - Giới thiệu văn bản pháp luật

06h45 - Chương trình Văn nghệ

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

11h20 - Điểm báo trong ngày

          - Nhạc cắt

11h30 - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

          - Nhạc cắt

11h45 - Chương trình Văn nghệ

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h30 - P/s: Vĩnh Phúc với hiệp định TPP

          - Nhạc cắt

17h45 - CM: Cải cách hành chính

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Ba, ngày 26/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h30 - P/s: Vĩnh Phúc với hiệp định TPP

          - Nhạc cắt

06h45 - CM: Cải cách hành chính

          - Nhạc cắt

07h00 - GTCT trưa

         

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - P/s: Vĩnh Phúc với hiệp định TPP

          - Nhạc cắt

11h45 - CM: Cải cách hành chính

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Vấn đề hôm nay

17h30 - Mục: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

          - Nhạc cắt

17h35 - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Nhạc cắt

17h45 - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 27/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Vấn đề hôm nay

06h30 - Mục: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

          - Nhạc cắt

06h35 - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Nhạc cắt

06h45 - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

07h00 - GTCT trưa

 

Buổi trưa  

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

          - Nhạc cắt

11h35 - Mục: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Nhạc cắt

11h45 - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

12h00 - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h30 - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          - Nhạc cắt

17h35 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h40 - Mục: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

          - Nhạc cắt

17h50 - Trang địa phương

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Năm, ngày 28/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

06h30 - Mục: Tài chính doanh nghiệp

          - Nhạc cắt

06h35 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

06h40 - Mục: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

          - Nhạc cắt

06h50 - Trang địa phương

07h00 - GTCT trưa

 

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

          - Nhạc cắt

11h40 - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h45 - Mục: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

          - Nhạc cắt

11h50 - Trang địa phương

12h00 - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Lao động việc làm

17h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

17h40 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

17h45 - CM: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Lao động việc làm

06h30 - Ống kính phóng viên

          - Nhạc cắt

06h40 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

06h45 - CM: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM

          - Nhạc cắt

07h00 - GTCT trưa

 

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - Mục: PBKT về Luật Du lịch

          - Nhạc cắt

11h40 - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

11h45 - CM: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

          - Nhạc cắt

17h25 - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h30 - Mục: Cuộc sống 4.0

17h35 - CM: Pháp luật và đời sống

          - Nhạc cắt

17h45 - CM: Hồn quê

          - Nhạc cắt

18h00 - GTCT sáng mai

         

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019

Buổi sáng  

06h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Nhạc cắt

06h25 - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h30 - Mục: Cuộc sống 4.0

06h35 - CM: Pháp luật và đời sống

          - Nhạc cắt

06h45 - CM: Hồn quê

07h00 - GTCT trưa

 

Buổi Trưa 

11h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết 

          - Nhạc cắt

11h25 - Điểm báo trong ngày

11h30 - CM: Pháp luật và đời sống

          - Nhạc cắt

11h45 - CM: Hồn quê

          - Nhạc cắt

12h00 - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00 - Nhạc hiệu

          - Bản tin thời sự

          - Dự báo thời tiết

17h20 - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25 - Vấn đề hôm nay

          - Nhạc cắt

17h30 - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35 - Ký sự: Về miền phật pháp

17h45 - Chương trình Văn nghệ

18h00 - GTCT sáng maiXem phản hồi

 
Tin khác