LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9 NĂM 2016 (26/08/2016 15:15)

Xem lịch phát sóng ngày:

 

THỨ  5   (Ngày 1/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Mục: Hỏi đáp pháp luật

- 5h30 - CM: Nhân đạo

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Mục: Hỏi đáp pháp luật 

- 11h30 - CM: Nhân đạo

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

 

THỨ  6   (Ngày 2/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: Môi trường và CS

- 5h25 - Phóng sự: Phát huy giá trị bản tuyên ngôn độc lập 2/9 - Xây dựng VP giàu mạnh, phồn vinh

- 5h35 - CM: Đất & Người Vĩnh Phúc

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết              

             - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: Môi trường và CS

- 11h25 - Phóng sự: Phát huy giá trị bản tuyên ngôn độc lập 2/9 - Xây dựng VP giàu mạnh, phồn vinh - 11h35 - CM: Đất & Người Vĩnh Phúc - 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

THỨ  7   (Ngày 3/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - CM: Phụ nữ VP

- 5h30 - CM: Lịch sử thế giới 

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết      

             - Quảng cáo

- 11h20 - CM: Phụ nữ VP

- 11h30 - CM: Lịch sử thế giới 

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

CHỦ NHẬT  (Ngày 4/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

           - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Mục: Chung tay xoa dịu

              nỗi đau da cam

- 5h30 - Trang địa phương

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết      

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Mục: Chung tay xoa dịu

               nỗi đau da cam

- 11h30 - Trang địa phương

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Quảng cáo  

- 17h20 - Điểm thời sự trong tuần

- 17h30 - CM: Khám phá thế giới

- 17h40 - Chương trình Văn nghệ

- 18h00 - GTCT sáng mai

THỨ  2   (Ngày 5/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: An toàn giao thông

- 5h25 - CM: Xây dựng Đảng

- 5h35 - CM: Toàn dân PCCC

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Dự báo thời tiết

              - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: An toàn giao thông

- 11h25 - CM: Xây dựng Đảng

- 11h35 - CM: Toàn dân PCCC

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  3  (Ngày 6/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

- 5h30 - CM: Lý luận và Cuộc sống

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Mục: Giới thiệu văn bản phát luật

- 11h30 - CM: Lý luận và Cuộc sống

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  4  (Ngày 7/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: Thông tin nông nghiệp

- 5h25 - Mục: Người VN ưu tiên dùng

              hàng VN

- 5h30 - Cuộc sống đời thường

- 5h35 - CM: Thú y với chăn nuôi

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: Thông tin nông nghiệp

- 11h25 - Mục: Người VN ưu tiên dùng

                hàng VN

- 11h30 - Cuộc sống đời thường

- 11h35 - CM: Thú y với chăn nuôi

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai  

           

THỨ  5   (Ngày 8/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Mục: Hỏi đáp pháp luật

- 5h30 - CM: Thanh niên VP

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Mục: Hỏi đáp pháp luật 

- 11h30 - CM: Thanh niên VP

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  6  (Ngày 9/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

           - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: Môi trường và CS

- 5h25 - Phóng sự: Tết Trung thu

            cho Trẻ em

- 5h35 - CM: Bạn nhà nông

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Dự báo thời tiết      

              - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: Môi trường và CS

- 11h25 - Phóng sự: Tết Trung thu

             cho Trẻ em

- 11h35 - CM: Bạn nhà nông

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

 3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-18h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00    - GTCT sáng mai

 

THỨ  7   (Ngày 10/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

           - Bản tin thời sự

           - Quảng cáo

- 5h20 - CM: Sức khỏe cho mọi người

- 5h30 - CM: Khoa học và Công nghệ 

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Dự báo thời tiết      

              - Quảng cáo

- 11h20 - CM: Sức khỏe cho mọi người - 11h30 - CM: Khoa học và Công nghệ 

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-18h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00    - GTCT sáng mai

CHỦ NHẬT  (Ngày 11/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

           - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Phổ biến kiến thức Y tế

- 5h30 - Hỏi đáp pháp luật cho Người LĐ

- 5h35 - CM: CCB Vĩnh Phúc

- 5h45 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết      

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Phổ biến kiến thức Y tế

- 11h30 - Hỏi đáp pháp luật cho Người LĐ

- 11h35 - CM: CCB Vĩnh Phúc

- 11h45 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Quảng cáo  

- 17h20 - Điểm thời sự trong tuần

- 17h30 - CM: Du lịch bốn phương

- 17h40 - Chương trình Văn nghệ

- 18h00 - GTCT sáng mai

THỨ  2  (Ngày 12/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: An toàn giao thông

- 5h25 - CM: Phổ biến, giáo dục pháp luật

- 5h35 - CM: Tài nguyên & MT

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Dự báo thời tiết

              - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: An toàn giao thông

- 11h25 - CM: Phổ biến, giáo dục pháp luật

- 11h35 - CM: Tài nguyên & MT

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  3  (Ngày 13/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

- 5h30 - CM: Dư địa chí

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Mục: GT văn bản pháp luật

- 11h30 - CM: Dư địa chí

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  4  (Ngày 14/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: Thông tin nông nghiệp

- 5h25 - Mục: Người VN ưu tiên dùng

              hàng VN

- 5h30 - Cuộc sống đời thường

- 5h35 - CM: Tiếng nói cử tri & ĐBND

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: Thông tin nông nghiệp

- 11h25 - Mục: Người VN ưu tiên dùng

                hàng VN

- 11h30 - Cuộc sống đời thường

- 11h35 - CM: Tiếng nói cử tri & ĐBND

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  5   (Ngày 15/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Mục: Hỏi đáp pháp luật

- 5h30 - CM: Lao động & Công đoàn

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Mục: Hỏi đáp pháp luật 

- 11h30 - CM: Lao động & Công đoàn

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  6   (Ngày 16/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: Môi trường và CS

- 5h25 - Phóng sự: NQ 35 của Chính phủ -

               Động lực cho DN phát triển

- 5h35 - Trang địa phương

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết              

             - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: Môi trường và CS

- 11h25 - Phóng sự: NQ 35 của Chính phủ

                 Động lực cho DN phát triển

- 11h35 - Trang địa phương

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

THỨ  7   (Ngày 17/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - CM: Nông nghiệp, NT &ND

- 5h30 - CM: Lịch sử thế giới 

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết      

             - Quảng cáo

- 11h20 - CM: Nông nghiệp, NT &ND - 11h30 - CM: Lịch sử thế giới 

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

CHỦ NHẬT  (Ngày 18/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

           - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Mục: Chung tay xoa dịu

              nỗi đau da cam

- 5h30 - Hỏi đáp pháp luật cho Người LĐ

- 5h35 - CM: Nông thôn VP

- 5h45 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết      

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Mục: Chung tay xoa dịu

               nỗi đau da cam

- 11h30 - Hỏi đáp pháp luật cho Người LĐ

- 11h35 - CM: Nông thôn VP

- 11h45 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Quảng cáo  

- 17h20 - Điểm thời sự trong tuần

- 17h30 - CM: Khám phá thế giới

- 17h40 - Chương trình Văn nghệ

- 18h00 - GTCT sáng mai

THỨ  2   (Ngày 19/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: An toàn giao thông

- 5h25 - CM: Khuyến học, khuyến tài

- 5h35 - CM: Tuổi cao gương sáng

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Dự báo thời tiết

              - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: An toàn giao thông

- 11h25 - CM: Khuyến học, khuyến tài

- 11h35 - CM: Tuổi cao gương sáng

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  3  (Ngày 20/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

- 5h30 - CM: Giáo dục & Đào tạo

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Mục: Giới thiệu văn bản phát luật

- 11h30 - CM: Giáo dục & Đào tạo

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  4  (Ngày 21/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: Thông tin nông nghiệp

- 5h25 - Mục: Người VN ưu tiên dùng

              hàng VN

- 5h30 - Cuộc sống đời thường

- 5h35 - CM: An ninh VP

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: Thông tin nông nghiệp

- 11h25 - Mục: Người VN ưu tiên dùng

                hàng VN

- 11h30 - Cuộc sống đời thường

- 11h35 - CM: An ninh VP

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai  

           

THỨ  5   (Ngày 22/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Mục: Hỏi đáp pháp luật

- 5h30 - CM: Văn học nghệ thuật

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Mục: Hỏi đáp pháp luật 

- 11h30 - CM: Văn học nghệ thuật

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  6  (Ngày 23/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

           - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: Môi trường và CS

- 5h25 - Phóng sự: VP triển khai Đề án

        Số hóa truyền dẫn, phát sóng TH mặt đất

- 5h35 - CM: Đại đoàn kết

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Dự báo thời tiết      

              - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: Môi trường và CS

- 11h25 - Phóng sự: VP triển khai Đề án

        Số hóa truyền dẫn, phát sóng TH mặt đất

- 11h35 - CM: Đại đoàn kết

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

 3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-18h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00    - GTCT sáng mai   

THỨ  7   (Ngày 24/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

           - Bản tin thời sự

           - Quảng cáo

- 5h20 - CM: VP học tập & làm theo

               tấm gương đạo đức HCM

- 5h30 - CM: Khoa học và Công nghệ 

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Dự báo thời tiết      

              - Quảng cáo

- 11h20 - CM: VP học tập & làm theo

                 tấm gương đạo đức HCM

- 11h30 - CM: Khoa học và Công nghệ 

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-18h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00    - GTCT sáng mai

CHỦ NHẬT  (Ngày 25/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

           - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Phổ biến kiến thức Y tế

- 5h30 - CM: Quốc phòng VP

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết      

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Phổ biến kiến thức Y tế

- 11h30 - CM: Quốc phòng VP

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Quảng cáo  

- 17h20 - Điểm thời sự trong tuần

- 17h30 - CM: Du lịch bốn phương

- 17h40 - Chương trình Văn nghệ

- 18h00 - GTCT sáng mai

THỨ  2  (Ngày 26/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: An toàn giao thông

- 5h25 - CM: Phổ biến, giáo dục pháp luật

- 5h35 - CM: Pháp luật và Đời sống

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

              - Bản tin thời sự

              - Dự báo thời tiết

              - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: An toàn giao thông

- 11h25 - CM: Phổ biến, giáo dục pháp luật

- 11h35 - CM: Pháp luật và Đời sống

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  3  (Ngày 27/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

- 5h30 - CM: Dân số và phát triển

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Mục: GT văn bản pháp luật

- 11h30 - CM: Dân số và phát triển

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  4  (Ngày 28/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: Thông tin nông nghiệp

- 5h25 - Mục: Người VN ưu tiên dùng

              hàng VN

- 5h30 - Cuộc sống đời thường

- 5h35 - CM: Tài nguyên và MT

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: Thông tin nông nghiệp

- 11h25 - Mục: Người VN ưu tiên dùng

                hàng VN

- 11h30 - Cuộc sống đời thường

- 11h35 - CM: Tài nguyên và MT

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

THỨ  5   (Ngày 29/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 5h25 - Mục: Hỏi đáp pháp luật

- 5h30 - Câu chuyện trong tháng

- 5h40 - Chương trình Văn nghệ

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết

             - Quảng cáo

- 11h20 - Bản tin giá cả thị trường

- 11h25 - Mục: Hỏi đáp pháp luật 

- 11h30 - Câu chuyện trong tháng

- 11h40 - Chương trình Văn nghệ

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấp

- 18h00     - GTCT sáng mai

 

THỨ  6   (Ngày 30/9/2016)

1: KHUNG GIỜ TỪ: 5h00 - 6h00

- 5h00 - Nhạc hiệu

            - Bản tin thời sự

            - Quảng cáo

- 5h20 - Mục: Môi trường và CS

- 5h25 - Phóng sự: Ô nhiễm môi trường

               làng nghề: Thực trạng – Giải pháp

- 5h35 - CM: ATGT

- 5h45 - Chương trình ca nhạc

- 6h00 - GTCT trưa

2: KHUNG GIỜ TỪ: 11h00 - 12h00

- 11h00 - Nhạc hiệu

             - Bản tin thời sự

             - Dự báo thời tiết              

             - Quảng cáo

- 11h20 - Mục: Môi trường và CS

- 11h25 - Phóng sự: Ô nhiễm môi trường

                làng nghề: Thực trạng – Giải pháp

- 11h35 - CM: ATGT

- 11h45 - Chương trình ca nhạc

- 12h00 - GTCT chiều

3: KHUNG GIỜ TỪ: 17h00 - 18h00

- 17h00    - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình

                   “Về ăn cơm”. Công ty

                  TNHH Đại Chúng cung cấpXem phản hồi

 
Tin khác