Bình Xuyên với công tác bảo vệ môi trường (21/11/2018 16:45)

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, huyện Bình Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đến nay bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, huyện Bình Xuyên đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực trong bảo vệ môi trường, góp phần tích cực trong cải thiện môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Theo báo cáo của phòng tài nguyên và môi trường, hiện trên địa bàn huyện, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 90,4 tấn/ngày đêm, trong đó, khu vực đô thị 33,6 tấn/ngày, khu vực nông thôn 56,8 tấn/ngày; lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại các cơ sở sản xuất công nghiệp khoảng 70 tấn/ngày. Các xã, thị trấn trên địa bàn đã thành lập được 7 HTX dịch vụ môi trường, 5 tổ thu gom chất thải, với 279 người tham gia. Công tác thu gom rác thải của các xã, thị trấn cơ bản được đảm bảo, tần suất thu gom bình quân 2 - 3 ngày/lần. Tỷ lệ thu gom chất thải của các xã, thị trấn đạt khoảng 89,8 % lượng rác thải sinh hoạt phát sinh, trong đó, tỷ lệ các khu chợ dân sinh được thu gom đạt 100%. 

Xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên có nhiều cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cùng với việc quán triệt, triển khai chương trình hành động về chủ động ứng phó với biến đổi phức tạp khó lường của khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình trọng điểm, thực hiện thường xuyên, quyết liệt để hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường,về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Vấn đề bảo vệ môi trường luôn gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ở thị trấn Gia Khánh, UBND thị trấn đã tổ chức lồng ghép nhiều buổi hội nghị, giao ban, hội thảo… nhằm tăng cường chất lượng trong công tác tuyên truyền vận động. Từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo thói quen của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường. Chủ động xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt, tránh tình trạng cồng kềnh quá tải cho người thu gom. Đến nay nhân dân trên địa bàn đã cơ bản thay đổi về nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường, chủ động phân loại rác thải được thực hiện ngay tại các gia đình, góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Để công tác bảo vệ môi trường ngày càng hiệu quả, huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường trên địa bàn; quản lý chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; đầu tư nguồn nhân lực và trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh môi trường theo hướng bền vững.

Lê Dũng

 

 


Xem phản hồi