Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (13/11/2018 08:07)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2018.

Trong thời gian 7 ngày, 95 học viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối được nghiên cứu, học tập những chuyên đề như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho các đảng viên mới được kết nạp; giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để các học viên phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác