Bình Xuyên nâng cao chất lượng qui hoạch cán bộ (16/06/2019 17:47)

Cùng với việc triển khai công tác quy hoạch cán bộ một cách bài bản, khoa học, hợp lý, Ban Thường vụ huyện ủy và các cấp ủy đảng huyện Bình Xuyên bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị, lựa chọn nguồn cán bộ có chất lượng tốt để đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban thường vụ Đảng ủy xã Trung Mỹ đã quy hoạch Ban chấp hành với 15 đồng chí, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 33,3 % tăng 14 % so với giai đoạn trước; trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên chiếm 93,3 % tăng hơn 16,4 % so với giai đoạn trước. Để có kết quả trên,  BTV Đảng ủy xã đã chủ động phát hiện những cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt, trình độ cao để bổ sung vào nguồn quy hoạch cán bộ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo khác. Cũng như các đơn vị khác trong huyện, xã Trung Mỹ rất coi trọng khâu đánh giá cán bộ trước khi tiến hành quy hoạch cán bộ.

Xác định quy hoạch cán bộ là một trong những khâu quan trọng của công tác cán bộ, Ban thường vụ huyện ủy Bình Xuyên đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện triển khai công tác này bài bản, bảo đảm đúng quy trình, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ một cách chủ động, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đồng thời, huyện ủy Bình Xuyên xác định quy hoạch cán bộ không phải là cái khung cứng mà cần linh hoạt, quan trọng nhất là cán bộ phải đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc, vị trí công tác cụ thể. Do vậy, chất lượng công tác quy hoạch cán bộ trên địa bàn huyện Bình Xuyên ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị  trên địa bàn huyện Bình Xuyên đang chuẩn bị các bước quy hoạch nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, Ban thường vụ huyện ủy Bình Xuyên tiếp tục chú trọng phát hiện cán bộ có năng lực, loại bỏ những người cơ hội để bảo đảm chất lượng quy hoạch.

         

Tạ Hương

 Xem phản hồi

 
Tin khác