Chăm lo xây dựng đảng trong sạch vững mạnh ngay từ cơ sở (05/04/2020 20:25)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời trên tinh thần đổi mới, đi vào thực chất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp với sự nhất trí, thống nhất cao từ cán bộ, đảng viên và nhân dân, có được kết quả trên là do Đảng bộ xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng công tác xây dựng khối đoàn kết trong Đảng  ngay từ cấp cơ sở, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, chuẩn mực đạo đức của người đảng viên được thống nhất với lý tưởng của Đảng, là cơ sở cho cán bộ, đảng viên không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân theo tiêu chí, chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng. Cùng với đó, tỉnh cũng quán triệt thực hành nêu gương của người đứng đầu theo Quy định số 11 ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân, coi đây là biện pháp quan trọng nhất để xây dựng đạo đức cách mạng cho đảng viên...

Bản lĩnh chính trị, lập trường của cán bộ, đảng viên được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và người đứng đầu các cấp, từng bước được nâng lên là nền tảng cơ bản để củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ./.

 

Tạ Hương

 Xem phản hồi

 
Tin khác