Chuyển biến từ nhận thức đến hành động (24/03/2019 10:38)

Chuyển biến rõ nét nhất là các cấp ủy Đảng đã quyết tâm mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng lên; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ, chính quyền xã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức khiêm tốn và trung thực. Nhờ đó, năm 2018 có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Bên cạnh đó, để tinh thần của Nghị quyết TW 4 thực sự có sức lan tỏa, Đảng ủy yêu cầu cấp ủy, chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt. Đồng thời, gắn việc thực hiện Nghị quyêt TW 4 với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm, là tạo ra sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trên tất cả các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Bắc Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung Nghị quyết TW 4, trọng tâm là tập trung sửa đổi, khắc phục khuyết điểm và xác định kết quả kiểm điểm phải được thể hiện bằng sự tiến bộ của từng tập thể, cán bộ, đảng viên trong chất lượng, hiệu quả công việc hàng ngày; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác