Huyện Vĩnh Tường xây dựng chi, Đảng bộ vững mạnh (09/02/2020 11:20)

Xây dựng chi bộ Đảng vững mạnh là một nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Vĩnh Tường quan tâm triển khai thực hiện, nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường là một địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là các cán bộ đảng viên, các chi ủy chi bộ ở thôn dân cư, trong việc tuyên truyền vận động nhân dân. Đến nay xã Kim Xá đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Xây dựng chi bộ đảng vững mạnh, Huyện ủy Vĩnh Tường đã tập trung xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, theo các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Với việc quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng chị bộ đảng vững mạnh, đã góp phần để huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019, tạo nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác