Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính huyện Tam Dương (14/11/2018 07:49)

Trường Chính trị tỉnh phối hợp với huyện Tam Dương tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính huyện Tam Dương khóa 2018-2019.

Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu những chuyên đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân. Lớp học nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực cho các học viên trong điều kiện mới, từ đó áp dụng vào thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Kim Liên Xem phản hồi

 
Tin khác