Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 2019-2020 (25/05/2019 17:00)

Trường Chính trị tỉnh  tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 2019-2020.

Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 2019-2020 có 70 học viên gồm cán bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hai huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo.Trong thời gian học 12 tháng các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu kiến thức gồm: Những kiến thức cơ bản chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối,chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Các kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội. Ngoài  ra các học viên sẽ tham gia tìm hiểu thực tế, trao đổi những nội dung, vấn đề có liên quan đến công việc thực tế nhằm đánh giá kết quả việc học tập, tiếp thu, vận dụng vào quá trình làm việc,công tác tại địa phương. 

 Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác