Lựa chọn cán bộ phải thực sự xứng đáng (31/05/2020 18:45)

Công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng thì vấn đề lựa chọn nhân sự là cái chốt của khâu then chốt, quyết định đến sự phát triển của Đảng. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng trách đặt lên vai các đảng viên dự đại hội là làm sao nhìn nhận và lựa chọn những cán bộ thật sự xứng đáng tham gia cấp ủy, đủ sức lãnh đạo, tạo bước phát triển cho địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Để lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy một yêu cầu đặt ra cho cấp ủy các cấp là phải chuẩn bị phương án nhân sự trình đại hội đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn và đổi mới cấp ủy theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Song vấn đề quan trọng nhất là tiêu chuẩn của cán bộ, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ. Cùng với đó công tác tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng quy trình, đặc biệt là công tác bầu cử phải thực hiện công khai, dân chủ theo quy chế bầu cử trong Đảng để phát huy được trí tuệ của đại hội, giúp đại biểu dự đại hội sáng suốt lựa chọn được người thật sự xứng đáng tham gia cấp ủy khóa mới.

Thực tế quá trình tổ chức đại hội cấp cơ sở ở nhiều địa phương cho thấy nhân sự được cấp ủy đảng chuẩn bị kỹ lưỡng, công khai, dân chủ thì sẽ hạn chế được đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội. Mỗi đảng viên dự đại hội là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ của toàn đảng bộ phát huy được tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, nhìn nhận và lựa chọn người thật sự xứng đáng tham gia cấp ủy là yếu tố quyết định để đại hội thành công. Đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên được Đảng và nhân dân giao cho trọng trách bầu ra cấp ủy khóa mới, đủ sức lãnh đạo đưa địa phương phát triển.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cho rằng: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”. Với cán bộ cơ sở lại càng có ý nghĩa quan trọng bởi đội ngũ này là những người trực tiếp hàng ngày tiếp xúc với nhân, triển khai, tổ chức thực hiện đường lối của Đảng tại cơ sở. Nhìn nhận và lựa chọn cán bộ đúng cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 chính là xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở. Như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp, dưới có chắc thì trên mới bền chặt”./. 

Văn Hải    Xem phản hồi

 
Tin khác