Nâng cao chất lượng hoạt động của các hội quần chúng (14/05/2019 15:58)


Thực hiện kết luận số 102 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 940 hội có tính chất đặc thù, trên 240 hội không có tính chất đặc thù hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, khuyến học, khoa học kỹ thuật, hữu nghị, khám chữa bệnh. Hoạt động của các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh đúng tôn chỉ, mục đích, từng bước đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên với hình thức, nội dung thiết thực thu hút được quần chúng nhân dân tham gia vào tổ chức hội. Các tổ chức hội đã tích cực vận động hội viên tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đề nghị Vĩnh Phúc cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng. Nghiên cứu, tạo điều kiện cho các hội có đủ điều kiện, tiêu chí, năng lực là thành viên của Mặt trận Tổ quốc và tham gia các dịch vụ công, dịch vụ công ích. Việc sắp xếp tổ chức lại các hội đảm bảo phù hợp, có lộ trình cụ thể theo quy định của pháp luật. Đối với các kiến nghị của các hội đoàn kiểm tra ghi nhận, tổng hợp báo cáo Trung ương xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác