Nâng cao hiệu quả thanh tra góp phần phòng, chống tham nhũng (16/02/2020 15:04)

Những năm qua, ngành Thanh tra đã thực hiện tốt kế hoạch thanh tra kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, thất thoát, lãng phí, chấn chỉnh những biểu hiện quản lý lỏng lẻo, vi phạm chính sách, pháp luật, góp phần làm ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật phòng - chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật KN-TC đến cán bộ, công chức và người dân, ngành Thanh tra đã rập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực; giám sát đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý và thực thi nhiệm vụ trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng... Bên cạnh đó, một phần việc luôn được ngành coi trọng, thực hiện một cách nghiêm túc và có chiều sâu là thanh tra các chuyên đề, lĩnh vực, các sở, ngành, địa phương để góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả. Năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 84 cuộc thanh tra, tại 463 cơ quan, đơn vị. Đã xác định 214 đơn vị có vi phạm, với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Số tiền đã nộp vào NSNN hơn 8,8 tỷ đồng; kiến nghị khác gần 10 tỷ đồng.

Trước yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH và để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngành Thanh tra đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, thanh tra các địa phương chủ động rà soát, nắm chắc tình hình phát sinh khiếu kiện tại cơ sở để có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Tăng cường đổi mới công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, chú trọng việc đối thoại trực tiếp với công dân để giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, trong thời gian tới ngành Thanh tra sẽ tập trung phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực thanh tra; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thanh tra; xây dựng và thực hiện văn hóa thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác