Nâng cao hiệu quả thực hiện kết luận sau thanh tra (10/12/2018 15:00)

Trên cơ sở những quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là việc thu hồi tài sản vi phạm phát hiện qua thanh tra cũng như việc xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân có vi phạm. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.

Từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2017, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 72 cuộc thanh tra, ban hành 206 kết luận. Qua thanh tra phát hiện 199 tổ chức, cá nhân có sai phạm trên tổng số 280 trường hợp được thanh tra. Trong đó, sai phạm tập trung chủ yếu trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng và quản lý đầu tư; quản lý sử dụng đất đai... Sai phạm về kinh tế số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Xác định công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng dễ phát sinh sai phạm, Thanh tra tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra trong lĩnh vực này. Từ năm 2015 đến năm 2017, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra 3 dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, kiến nghị giảm trừ trên 230 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được chú trọng nên vẫn còn trường hợp cố tình chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa triệt để kết luận thanh tra.

Việc thực thi có hiệu quả kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra có vai trò hết sức quan trọng, quyết định hiệu lực hiệu quả của công tác thanh tra. Do đó, việc thực hiện các kết luận thanh tra cần được tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác