Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm cho giáo viên (29/11/2019 15:13)

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo và kỹ năng lồng ghép giới trong dạy học, giáo dục học sinh cho cán bộ quản lý và giáo viên.

Trong thời gian tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường học được học tập nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo; kỹ năng và văn hóa ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo; các phẩm chất cơ bản và những chuẩn mực về phẩm chất đạo đức của giáo viên; xây dựng môi trường văn hóa, dân chủ, lành mạnh trong nhà trường; kỹ năng lồng ghép giới trong dạy học, giáo dục học sinh của giáo viên.

Thông qua tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên hiểu được thực trạng và nguyên nhân những hạn chế trong ứng xử của giáo viên; hiểu và vận dụng quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tự rèn luyện, đánh giá bản thân, từ đó, nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo. Đồng thời, tự đánh giá, xếp loại và giám sát đồng nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác