Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ tháng 9 (03/09/2019 18:00)

Chiều ngày 3/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình,  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019, bám sát nội dung Kết luận hội nghị toàn quốc và các kết luật hội nghị giao ban năm 2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt kết quả tốt. Trong đó, đã tập trung tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn Ngành trong việc tham gia ý kiến, hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tham mưu xây dựng Dự thảo Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Ban hành kết luận 55 về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhiều địa phương đã chủ động triển khai thực hiện Kết luận số 48 về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ, góp phần chấn chỉnh công tác cán bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong tháng 9, toàn Ngành tổ chức Xây dựng Đảng tiếp tục tập trung công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; tiếp tục tham mưu thực hiện các Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thường xuyên theo dõi, đảm bảo tình hình chính trị nội bộ./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác