Phát huy trí tuệ đề ra định hướng cho nhiệm kỳ mới (09/07/2020 18:09)

Văn kiện Đại hội Đảng các cấp là định hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp để cấp ủy các cấp làm căn cứ lãnh đạo, chỉ đạo cho nhiệm kỳ mới. Văn kiện được chuẩn bị chu đáo chất lượng không chỉ thể hiện vai trò của cấp ủy Đảng mà còn thực hiện đúng hướng dẫn của Tỉnh ủy về xây dựng văn kiện phải đảm bảo yêu cầu thể hiện đặc trưng riêng và khát vọng của mỗi địa phương.

Đến thời điểm này, Huyện ủy Bình Xuyên đã cơ bản hoàn thành chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Với khát vọng trở thành Thị xã Bình Xuyên vào cuối nhiệm kỳ, trong Dự thảo văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu thực hiện các tiêu chí theo quy định.

Văn kiện phải đảm bảo yêu cầu thể hiện đặc trưng riêng và khát vọng của mỗi địa phương. Quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy được Huyện Bình Xuyên quán triệt đến tất cả Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Yên cầu các xã, thị trấn đánh giá đúng tiền năng, lợi thế để đề ra định hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương

Văn kiện Đại hội là kết tinh trí tuệ, quyết định phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Chuẩn bị tốt văn kiện chính là xác định hướng đi đúng, mục tiêu trọng tâm, từ đó huy động nguồn lực, giải pháp thực hiện hiệu quả. Đồng thời cũng thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy là chuẩn bị Đại hội không chỉ lo công tác nhân sự mà cần phải quan tâm xây dựng chuẩn bị thật tốt về văn kiện./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác