Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới (15/03/2019 15:00)

Trong thời gian qua, mặt trận tổ quốc xã An Hòa, huyện Tam Dương đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Với chức năng, nhiệm vụ tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, MTTQ và các tổ chức thành viên xã An Hòa đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của cấp trên về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến mọi người dân, giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm và thống nhất thực hiện. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng như thông qua việc quán triệt, triển khai tại các hội nghị; các buổi giao ban, trực tiếp làm việc tại cơ sở.

Từ năm 2011 đến nay, xã An Hòa có nhiều khởi sắc trong phát triển kinh tế xã hội. Sản xuất nông nghiệp dịch chuyển đúng hướng, tỷ lệ lao động được đào tạo ngày càng tăng, người dân có việc làm và thu nhập ổn định; bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn xã tăng từ 11 triệu đồng/người/năm năm 2011 lên 37 triệu/người/năm trong năm 2017.

Hiện nay, diện mạo nông thôn mới của xã An Hòa ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Người dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; tích cực tham gia đóng góp xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác