Phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh (04/07/2020 14:12)

Để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc đã có nhiều chính sách khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân.

Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, tập trung, chuyên môn hóa trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến; nâng cao năng suất chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của Nhân dân trong tỉnh và hướng tới xuất khẩu là những ưu tiên trong phát triển chăn nuôi của Vĩnh Phúc. Nhờ đó, giai đoạn 2016-2019, giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi tăng bình quân 2,8%/năm; quy mô giá trị sản xuất năm 2020 tăng 1,2 lần so với năm 2015. Đến nay, đàn bò đạt 104 nghìn con, tăng 1,6%, đàn gia cầm đạt 11,3 triệu con tăng 34,5%. Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu phi đã khiến cho tổng đàn lợn của tỉnh chỉ còn 383 nghìn con, giảm hơn 30% so với năm 2015; sản lượng thịt lợn chỉ đạt 76,8 nghìn tấn, giảm 0,96%. Để giúp các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh từng bước khôi phục sản xuất, có đủ nguồn lợn giống để nuôi thịt đáp ứng nguồn cung thịt lợn, Vĩnh Phúc tập trung tái cơ cấu chăn nuôi lợn theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học.

Nhiệm kỳ tới, ngành nông nghiệp tập trung rà soát chiến lược phát triển chăn nuôi với từng đối tượng cụ thể để điều chỉnh quy mô phù hợp với nhu cầu của thị trường; xác định sản phẩm chăn nuôi chủ lực, có lợi thế tại địa phương; phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh và xử lý môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất gắn với phát triển mạnh chuỗi giá trị từ sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác