Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 (09/11/2018 07:43)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019. 

Vụ Đông Xuân 2017-2018 bám sát chỉ đạo của tỉnh, của ngành Nông nghiệp, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất phù hợp với lợi thế của từng vùng, tranh thủ tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh để đưa năng suất, giá trị sản xuất các loại cây trồng hằng năm tăng cao so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây lương thực giảm 229 ha song năng suất vẫn tăng gần 6.000 tấn; tổng giá trị sản xuất toàn vụ đạt trên 2.200 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Toàn tỉnh đã hỗ trợ trên 767 tấn giống lúa chất lượng; 1.900 ha ngô biến đổi gen; 330 máy phục vụ sản xuất nông nghiệp các loại.

Vụ Đông Xuân 2018-2019, toàn tỉnh phấn đấu diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 39.400 ha, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; khuyến khích các địa phương thực hiện dồn thửa, đổi ruộng nhằm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của tỉnh, từng bước đăng ký thương hiệu cho một số sản phẩm nông sản.

Xuân HưngXem phản hồi

 
Tin khác