Thành phố Phúc Yên sáp nhập tổ dân phố (18/04/2019 17:09)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thành phố Phúc Yên xác định sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức và hoạt động ở cơ sở. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành hợp nhất, sáp nhập các thôn, tổ dân phố sẽ kết thúc trong năm 2019.

Thành phố Phúc Yên hiện có 118 thôn, tổ dân phố; trong đó có 42 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ. Để khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế, cũng như sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm được nguồn ngân sách chi hàng năm thì việc tổ chức, sắp xếp lại tổ dân phố trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết.

Đối với phường Đồng Xuân, dự kiến sau khi sáp nhập các tổ dân phố, phường Đồng Xuân từ 10 tổ dân phố sẽ giảm còn 7 tổ. Từ 50 người hoạt động không chuyên trách sau khi sáp nhập còn 35 người. Ngân sách hàng năm phải chi trả cho các chức năng này từ 1,03 tỷ đồng xuống còn 721 triệu đồng, giảm 309 triệu đồng/năm.

Việc tổ chức, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố ở thành phố Phúc Yên là yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm xây dựng bộ máy ở cơ sở tinh gọn, giảm số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách gắn liền với nâng cao hiệu quả hoạt động. Vì lợi ích chung, thành phố Phúc Yên quyết tâm thực hiện và phấn đấu hoàn thành trong năm 2019./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác