Tinh gọn để nâng cao chất lượng (02/07/2020 18:51)

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Xã Hướng Đạo, Huyện Tam Dương bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBND Xã Hướng Đạo đã nghiêm túc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo khoa học và trách nhiệm cao. Các phòng chuyên môn sau sắp xếp hoạt động ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau khi sắp xếp, Xã Hướng Đạo đã giảm được là 95 người, trong đó, cấp xã 15 người, cấp thôn giảm được 80 người. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển của địa phương nhất là trong phong trào xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải tại các khu dân cư.

Mục tiêu từ nay đến năm 2021, Đảng ủy, UBND Xã Hướng Đạo phấn đấu sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, góp phần đưa kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển./.

Thu Thủy Xem phản hồi

 
Tin khác