Vĩnh Phúc sáp nhập thôn, tổ dân phố (12/12/2019 08:45)

Toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố để thành lập 131 thôn, tổ dân phố mới. Sau khi sáp nhập, các địa phương nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn ổn định đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách.

Sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở có phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách. Họ thực sự là những cán bộ then chốt để xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 7 huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên, Vĩnh Tường,Yên Lạc, Tam Dương và Lập Thạch hoàn thành xong việc kiện toàn các tổ chức và bố trí những người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập. Riêng huyện Tam Đảo và Sông Lô vẫn đang tiến hành việc rà soát, kiện toàn các tổ chức, bố trí những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập.

Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, huyện Bình Xuyên giảm từ 151 thôn, tổ dân phố xuống còn 135 thôn, tổ dân phố. Điều đáng nói, những đồng chí được kiện toàn vào các chức danh ở thôn, tổ dân phố mới đều là những người có năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc. Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 22/2017 quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, người được bố trí kiêm nhiệm thực hiện các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh đó. Phụ cấp được tăng lên phần nào là động lực để cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác